Условия за ползване
EnglishBulgarian

Условия за ползване

PDF Print E-mail
There are no translations available.

Общи условия за продажби и търговски взаимоотношения на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД


Настоящите Общи условия регламентират договорните отношения между ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /ДОСТАВЧИК/, от една страна и клиентите на дружеството /ПОЛУЧАТЕЛИ/ от друга, по отношение предоставяне и използване на продукти и услуги на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

ОРАК ИНГЕНЕРИНГ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул “Санкт Петербург” 48, ет. 3, офис 305, представлявано от Красимир Стоянов - управител, с Идентификационен номер 115755970, ДДС номер BG11575597, прилага в настоящите си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия.

Общите условия имат задължителна сила за Доставчика и за Клиента, освен ако друго не е уговорено изрично в индивидуален договор между тях.

Всички условия и срокове, предложени от Клиента, респективно съдържащи се в негови общи условия за покупка, които водят до изменение или са в конфликт с посочените тук Общи условия не ангажират Доставчика. Всяко изменение или допълнение към настоящите Общи условия ще бъде валидно за Доставчика само ако е прието от него в писмен вид.

Като използвате нашите продукти вие се съгласявате с разпоредбите на настоящите Общи условия на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (“Условия”). Моля, прочетете ги внимателно и проверявайте за актуализации периодично.

Някои продукти или характеристики на продуктите може да изискват приемане на допълнителни условия. В такива случаи тези условия ще ви бъдат предоставени. Тези условия са неразделна част от такива допълнителни условия и обратно. В случай на противоречие между тези условия и допълнителните условия, важат допълнителните условия.

 1. Общи дефиниции: 

Този раздел от условията дава общи определения и обяснява термините, използвани тук.

Ви сте “Краен потребител” ако имате лиценз за използване на продукти /софтуер или др./ но не и за разпространението им.

“Дистрибутори” са всяка и всички независими трети страни, които чрез договор с нас са получили правото да разпространяват продуктите на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ. Вие сте дистрибутор, ако притежавате действащо споразумение с ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за дистрибуция.

“Инсталируем софтуер” са софтуерните продукти, предназначени да бъдат инсталирани и използвани в обекти на клиентите, както и техните интерфейси. За краткост, Инсталируем Софтуер означава също така и съответните хардуерни ключове (тапи) и документация, която включва: потребителски ръководства, упътвания, системни и технически изисквания и ръководства за инсталиране, или части от тях, предоставени от нас /ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД/, съгласно съответния лицензен договор и които ние може да актуализираме периодично. Самите ключове и документацията не представляват софтуер.

“Уеб-базиран софтуер” означава софтуерни продукти инсталирани и работещи на наш хардуер и предоставени Ви през Интернет, техните актуализации и съответните интерфейси. Уеб базираният софтуер включва също и свързаната с него документация (потребителски ръководства, упътвания и ръководства за инсталиране, или части от тях) публикувани в Интернет от нас съгласно тези условия и по силата на съответното споразумение и които може да се актуализират периодично. Уеб базираният софтуер може да оперира самостоятелно или във връзка с инсталационния софтуер.

“Софтуер” означава Инсталационния софтуер и Уеб-базирания софтуер. За вас, като клиенти това е софтуерът, за който имате издаден лиценз според Вашето споразумение с краен потребител.

„Лиценз” е неизключително, лично и непрехвърляемо право (лицензия) на Клиента да използва компютърни програмни продукти /софтуер/.

“Нова версия” е версия на софтуера, която съдържа подобрения на функционалности, употреба, графичен вид, стабилност, сигурност, технология, защита на авторски права или други страни на софтуера в сравнение с предишни негови версии.

“Поддръжка” са всички услуги по отношение на нашият софтуер, доставени от нас или от наши дистрибутори на Клиента, като краен потребител лично или по електронен път, които включват, но не се ограничават до: инсталиране, обучение, софтуерна поддръжка, отстраняване на неизправности, видео клипове за обучение, статии за продукти, записи в библиотеката с решения и др.

“Абонамент” е всеки абонамент, който предоставя комбинация от Лиценз и Поддръжка.

"Споразумение с Краен потребител” е всяко споразумение, сключено от и между вас, като КЛИЕНТ и нас /ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД/ по условията, според които се предоставят лиценз или абонамент.

“Срок” е срокът на договорното споразумение с краен потребител сключено между Вас и нас.

“Нашият уеб сайт” се публикува и е достъпен за вас в Интернет на адрес https://orakgroup.com/

 

Допълнителни дефиниции са посочени в съответните раздели.

 1.  Сключване на договор за продукти и услуги от крайни потребители:

Как да използвате нашите продукти и услуги, като краен потребител?

Ако искате да използвате продуктите и услугите на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ, трябва да сключите договорно споразумение като потребител с нас по един от следните начини:

 • като заявите онлайн абонамент за някои от продуктите и услугите, публикувани в нашият уеб сайт (Забележка: този вариант може да не е достъпен за някои от продуктите и услугите, вкл. и за инсталируем или някой от уеб базирания софтуер), 

или 

 • да подпишете договорно споразумение, като клиент с нас на хартиен носител.

Отговорите на запитвания, предоставяни от нас, като доставчик продукти и услуги не представляват предложение за сключване на договор и не ни обвързват с договорно споразумение. Всякакви характеристики, спецификации, тест програми и данни за Софтуера и Услугата, съдържащи се в документа, респ. описания, приложени към отговор на запитване от клиента няма да се считат за изрично договорени характеристики. ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ, като доставчик си запазва правото да въвежда изменения в тях, докато характеристиките и останалите параметри на сделката не бъдат потвърдени в потвърждението на поръчката и/или в отделен договор.

Всякакви данни, документация и стоки, вкл. описания на продуктите и услугите, предложени кодове, тест програми, дизайни и др., предоставени от нас, като Доставчик на Клиента преди сключването на договор /като изричен отделен документ или съвкупност от поръчка и потвърждение/ са собственост на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ. Те не следва да бъдат копирани и достъпвани от трети лица. Ако не се стигне до сключването на договор, Купувачът се задължава да ги върни или да ги изтрие, така че да не бъдат използвани от него или негови служители.

ОРАК ИНЖЕНЕРИНК, като Доставчик предоставя на Клиента ОФЕРТА в писмен вид, съдържаща продуктите, услугите, цена и начин на плащане, други специфични условия, ориентировъчен срок и условия на доставка и внедряване.

Клиентът извършва поръчката в писмен вид чрез писмо или мейл или друго писмено средство за комуникация.

Договорът се сключва или като изричен отделен документ или чрез писмено потвърждение на поръчката от Клиента от страна на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ, като Доставчик на продукта или услугата. Доставчика е обвързан от условията на поръчката единствено след сключването на договора или след издаване на писмено потвърждение на запитването на Клиента. Допълнителни споразумения или поемани ангажименти ще бъдат валидни единствено ако са потвърдени от Доставчика писмено чрез изричен документ или по електронна поща.

 1.  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Цените на софтуера или другите продукти и услуги са тези, съдържащи се в потвърждението на поръчката или в договора. Ако не е посочено друго те не включват ДДС или други дължими такси.

Освен ако не е договорено друго в писмена форма, плащанията от страна на Клиента се извършват по банков път по банковата сметка на Доставчика, след издаване на проформа фактура или фактура и в рамките на посоченият в нея срок.

Заплащането се счита за извършено след като по банковата сметка на Доставчика е постъпила дължимата сума.

Всички банкови такси по направените парични преводи от страна на Клиента към Доставчика са изцяло за негова сметка, така че по сметката на Доставчика да постъпи в пълен размер дължимата сума.

В случай, че Клиента не заплати в договорените срокове и размери дължимите суми или не изпълни други свои задължения, създаващи обективни пречки за изпълнение на договореното от страна на Доставчика, то последният може да: удължи срока на доставка или изпълнение, да прекрати договора с уведомление в писмен вид и претендира компенсации и неустойки.

 1.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ и АВТОРСКИ ПРАВА:

За инсталируемия софтуер ДОСТАВЧИКЪТ доставя на Клиента необходимите информационни носители, в едно с необходимите хардуерни защити, пароли, акаунти за използване и ръководства за работа в договорен срок, считано от датата на плащане на първа вноска от лицензионното задължение.

Доставката на инсталационни носители, в едно с необходимите хардуерни защити, пароли, акаунти за използване и ръководства за работа се извършва от Доставчика на изрично посочен от Клиента адрес за доставка чрез куриерска или пощенска служба или може да бъде предадена лично на упълномощен представител на Клиента.

Получената доставка се удостоверява с подписан Протокол за доставка. При доставка с куриерска или пощенска пратка за такъв ще се счита куриерската разписката за получаване на доставката.

Рискът от погиване или повреждане на носителите, хардуерните защити и документацията преминава върху ПОЛУЧАТЕЛЯ с подписването на Протокола за доставка или куриерската разписка.

Клиента носи риска за това, поръчаните Софтуер и/или други продукти и услуги да отговарят на неговите нужди и цели. При съмнение, Клиента следва своевременно да потърси консултация от Доставчика или трети лица- експерти. Купувачът също така следва да проучи дали е задължен да получи и други допълнителни продукти или лицензии във връзка с изпълнението на исканите от него цели.

Доставчикът не носи отговорност техническата и/или правна възможност за свързване на хардуерни продукти или други устройства към доставения и лицензиран за ползване софтуерен продукт.

След инсталиране и пускане в работен режим на софтуерните продукти от самият Доставчик, рискът за предмета на доставка преминава към Клиента, дори и да се касае за частични инсталации. Във всички други случаи преминаването на риска става с изпращането на инсталационния код или копие.

За открити дефекти в инсталирания софтуер, Клиента следва да уведоми Доставчика след тяхното установяване. Уведомлението следва да е в писмена документ на хартиен носител или на официален мейл за кореспонденция. 

Вашият лиценз определя как можете да използвате нашия софтуер. Имате право да използвате софтуера ни само в съответствие с ограниченията на продукта (лиценз, обект, рестрикции, юридическо лице и др.) упоменати в лиценза Ви. Някои от функциите на софтуера описани на нашия уеб сайт може да не бъдат включени в лиценза Ви. Точният обхват на функциите и рестрикциите на продукта, които са включени в лиценза Ви са посочени ясно в абонамента /лицензионно споразумение/. Ние може да изискаме допълнителни лицензи, регистрация или активиране, за характеристики или функции на софтуера, които не са включени в лиценза Ви.

Всеки абонамент предоставя лиценз за нашия софтуер и достъп до нашата поддръжка за конкретен период от време. Абонаментът е ясно описан във Вашето споразумение с краен потребител /Договор/. Основна информация за предлаганите абонаментните планове се съдържа в приложение към тези условия.

След като определен абонамент изтече, Вие можете да го подновите или да изберете друг. Абонаментът може да се подновява и автоматично, ако това е упоменато във Вашето споразумение с краен потребител.

Нашите абонаментите и лицензи се предоставят със системните изисквания за съответния софтуер. Вие ще използвате софтуера ни само на хардуер, операционни системи и технически устройства, които отговарят на нашите системни изисквания. Нашите "Системни изисквания" изброяват техническите и системните изисквания на нашия софтуер. Те са публикувани на нашия уеб сайт. Моля, проверявайте ги редовно, тъй като те може да бъдат актуализирани периодично. 

ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, като ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ е единствен и изключителен притежател на всички права на интелектуална собственост върху Софтуера. Обхватът на правото на ползване на софтуера от Клиента се определя единствено от настоящите Общи условия и лицензионното споразумение /Договор/.

Чрез доставката и предоставянето на Софтуера и/или предоставянето на услуги ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не прехвърля на Клиента свои права на интелектуална собственост.

 1.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Като използвате наш софтуер и страна по търговско споразумение /Договор/, Вие давате СВОЕТО СЪГЛАСИЕ, че ние или нашите партньори можем да събираме, използваме и обработваме информацията и личните данни, предоставени от Вас или станали ни известни в процеса на изпълнение, в определените степен и обхват и за целите на изпълнение предмета на договорното споразумение, в съответствие със законовите изисквания и нашата политика за поверителност и защита на личните данни. 

При обработването на личните данни, ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ще спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент /ЕС/ 2016/679 /“Регламентът“/.

Клиентът има задължението да третира, като поверителна всяка информация на Доставчика, придобита във връзка със Софтуера и/или предоставените продукти и услуги, както и с изпълнението на договора.  

Всякаква техническа документация, свързана със Софтуера или неговото производство, предоставена от Клиента на Доставчика или обратно от Доставчика на Клиента, преди или след сключване на договор остава собственост на предоставящата страна. Тя не може без съгласието на представящата страна да бъде използвана по друг начин или копирана, възпроизвеждана, предавана или споделяна с трета страна. 

ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ съхранява получените във връзка с отношенията с Клиента данни и информация по предписаният в закона ред, при предприети адекватни мерки за сигурност и защита и до колкото е необходимо по нормативни изисквания и съгласно фактически упражняваните права на субектите на данните.

 1.  Предоставяне на продукти и услуги чрез сайта https://orakgroup.com/ /сайта/ и мобилните версии и приложения /Сайта/, ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД обработва данни на физически лица в съответствие на настоящата политика за защита на лични данни и политика на поверителност.

При ползване на онлайн услуги чрез Сайта, Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез сайта. Във формите чрез които се въвеждат лични данни ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително са такива, без които е невъзможно съответната услуга или част от нея. Те ще са необходими за:

- Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от услугите чрез сайта е възможно след създаване на акаунт в който Вие, като клиент ще е необходимо да въведете необходим минимум на данни за Вас, като ФЛ и/или представители на ЮЛ. Тези данни може да включват: име и фамилия на ФЛ, наименование на ЮЛ с адрес и УИН, име и фамилия на неговите представители с имейл адреси, тел. контакт, парола за достъп. В допълнение се съхранява и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията /дата, час, IP адрес/;

- Данни, свързани с процеса на сключване и изпълнение на лицензионни споразумение и договори за продукти и услуги на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Тази секция Ви дава възможност да преглеждате информацията в акаунта Ви по сключени лицензионни споразумения и договори за продукти и услуги.

- Данни, съхранявани във Вашият акаунт. Някои от предоставяните услуги са с предоставена възможност да създавате или съхранявате във Вашият акаунт информация и файлове. Ви преценявате самостоятелно дали и какви данни /вкл. и лични данни/ да съхранявате Във Вашият акаунт, с изключение на задължителните такива по регистрация и по сключването и изпълнението на лицензионни споразумения /договори/.

Услугите на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и предоставяните в сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. В случай, че Вие съхранявате и/или изпращате чрез сайта към трети лица под каквато и да е форма информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни, то това е изцяло Във Ваша отговорност и не обвързва ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.  

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашият мейл адрес известия за: нови продукти и услуги на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ и др. Абонаментът за известия може да бъде прекратен по всяко време.

Сайтът дава възможност за ползване на услуга „Онлайн справки“ към Вашите локално инсталирани бази данни, чрез защитен канал. За използването на тази услуга е необходимо да имате регистрация. 

Сайтът дава възможност за заявка и онлайн абонамент за някои от продуктите и услугите на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. За използването на тази услуга е необходимо да имате регистрация.

 1.  ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

- Цели, необходими за сключване и изпълнение на договор /лицензионно споразумение или др./. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на лицензионно споразумение и договор за продукти и услуги между Вас и ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Тези цели включват и необходими за обработване данни чрез регистрация в Сайта, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на услуги достъпни чрез Сайта;

- Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие. Вашите данни могат да бъдат обработвани на база изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в това изрично съгласие;

- Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Те са свързани със спазване на законови задължения на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и включват изпълнение на предвидени във закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане компетентни държавни или съдебни органи.

 

 1.  Срок на съхранение:

ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ поема ангажимента да прилага генералните принципи за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по дълъг от необходимото за предоставяне на услугите и подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност.

За данните, предоставяни чрез Сайта:

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни като: име, фамилия, мейл адрес, информация за извършване на електронна регистрация в сайта и съгласяване с условията, с дата, час, IP адрес

За периода на поддържане на акаунта в сайта и 1 година от прекратяване на регистрацията

Тези данни Ви идентифицират като страна по Договор за предоставяне на услуги в сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали след прекратяване на договорни отношения и споразумение за ползване на услугите в сайта и във връзка със ЗЕДЕУУ тези данни се съхраняват 1 година след прекратяване на акаунта.

Данни, като файлове, документи, снимки и др., свързани с предоставяне на информация за поръчки и др.

До нареждане за изтриване от Вас или до 1 година прекратяване на отношенията.

 

Логове, удостоверяващи изпращането на запитвания в сайта с данни за подател, дата, час, номер на запитване. Лог за влизане в акаунта, съдържащ дата и час на влизането, статус, дали вризането е през мобилна версия, приложение или декстоп браузър, IP адрес. Системни логове.

Срок от 1 година, поради изискванията на ЗЕДЕЕУУ

 

Автоматичен вход

За период от 6 месеца след последно влизане в сайта

Тази опция Ви дава възможност за автоматично влизане от компютър на който сте избрали това. За Ваша сигурност не бива да използвате тази опция ако до този компютър имат права на достъп и други лица освен Вас.

Електронни кореспонденции

Запитвания, сигнали и др. до 5 години. Входящи телефонни обаждания до 3 месеца.

 

С цел подсигуряване на надеждност на услугите в сайта ни и предпазване от загуба на данни по технически причини се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период на актуализация, вкл. изтриване на всички резервни копия е 30 дни.

 1.  Предоставяне на информация:

ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика на Общите условия, по сключените лицензионни споразумения и договори и по предвидените в закона случаи.

 

ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ предоставя получените във връзка с отношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на:

- оторизираните публични органи /НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др./;

- на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане /счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение;

 

 1.  Права по отношение на личните данни:
 • ·Право на информираност: Настоящата Политика и Общи условия имат за цел да Ви информират подробно за обработването на Вашите лични във връзка с ползването на продукти и услуги на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
 • ·Право на достъп: Вие имате право да получите информация относно обработването на Ваше лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;
 • ·Право на коригиране: Вие имате право на или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;
 • ·Право на изтриване: Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. След закриване на акаунта Ви, само част от данните в него се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 1 година се съхраняват: информация за сключени лицензионни споразумение и договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.
 • ·Право на ограничаване във връзка с обработването на данните: Вие имате възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това и при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;
 • ·Право на преносимост на данните: при обработване в автоматизиран вариант, данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обхваща само данни, предоставени лично от Вас, като субект на данни, както и лични данни, генерирани и събрани в хода на отношенията ни с Вас.
 • ·Право на оттегляне на съгласие: По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, на база дадено от Вас съгласие, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;
 • ·Право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;
 • ·Право на възражение: Вие имате право да възразите по отношение обработването на данни на базата на легитимен интерес. В случай на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно ще го изпълним.
 • ·Право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в РБ е КЗЛД, с адрес в гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2.

 

 1.  ПОДДРЪЖКА:

Нашите условия и правила за абонаментна поддръжка са публикувани в страницата за поддръжка на нашият уеб сайт. Моля прочетете ги внимателно и ги проверявайте редовно. Те може да бъдат актуализирани периодично.

Моля имайте в предвид, че нашите Условия за поддръжка ще важат за Вас само ако имате валидно споразумение с краен потребител.

Имате право да използвате нашия софтуер само чрез потребителските интерфейси или интерфейсите за обмен на данни и в съответствие с нашите инструкции и политики. Не може да използвате нашия софтуер по начини, забранени от закона. В противен случай ние може временно или окончателно да преустановим предоставянето на нашите продукти за вас и вие ще носите цялата отговорност за такова използване пред всеки държавен орган или трета страна.

Можете да преустановите използването на нашите продукти по всяко време. Ако го направите, ние ще съжаляваме да се разделим с вас. Въпреки това, независимо дали използвате платен или безплатен абонамент, ние няма да възстановим никакви такси предплатени за остатъка от абонаментния период или от срока на действие на вашето споразумение с краен потребител.

В някои много малко вероятни случаи на злоупотреба с нашия софтуер, за които сте били уведомени, но не сте предприели действия, като например, но не само, злоупотреба с нашия интерфейс или извънредно голям обем заявки от вашия IP адрес/към вашия профил, ние запазваме правото си да отнемем временно или окончателно правото ви за ползване на нашия уеб базиран софтуер или абонамент.

 1.  Гаранции и ограничение на отговорността: 

Като гаранция за нашия софтуер, ние се задължаваме единствено да коригираме онези програмни грешки или дефекти, които причиняват пълно или значително прекъсване на работата му или загуба на данни. Ние предоставяме такава гаранция за целия период на вашето споразумение с краен потребител.

Като отговорен разработчик на софтуер, ние ще се опитаме да коригираме колкото е възможно повече програмни грешки или дефекти, дори и такива, които не отговарят на горепосочените критерии. Въпреки това, с нашата гаранция ние не поемаме такова задължение.

За отстраняването на програмни грешки или недостатъци, ние ще публикуваме нови версии в най-кратки срокове.

Като използвате нашият инсталируем софтуер, вие се съгласявате, че нашата гаранция се ограничава до предоставянето на новата версия за изтегляне за вас. Вие се съгласявате още, че е ваше задължение да проверявате за наличието на такива нови версии, да ги изтегляте и инсталирате на вашите технически устройства. Моля, имайте предвид, че нашата гаранция не покрива повреди, причинени от несъвместимостта на вашите технически устройства със системните изисквания публикувани на нашия уеб сайт.

Нито ние, нито нашите филиали, поемаме някакви други ангажименти свързани с нашите продукти. Това включва, но не се ограничава до, достъпността на нашия уеб базиран софтуер или способността на нашия софтуер да удовлетвори вашите нужди. Нашият софтуер се предоставя във вида, в който се намира на датата на неговата доставка, или с най-новата си версия.

Където някои юрисдикции предоставят гаранции, като например подразбираща се годност за определена цел, ние изключваме всички гаранции до степента, позволена от закона.

До степента, разрешена от приложимия закон, ние и нашите партньори не носим отговорност за пропуснати приходи, печалба, данни, финансови загуби, и/или непреки, косвени, назидателни, специални или наказателни щети.

До степента, позволена от закона, общата отговорност на ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ и на нашите партньори при искове според тези условия и съгласно съответните споразумения с крайни потребители е ограничена до сумата, реално платена от вас за използването на нашия софтуер. В такива случаи ние имаме възможност да предложим продуктите отново.

 1.  Спиране или прекратяване на лицензии, абонаменти или споразумения с краен потребител: 

Вие се съгласявате, че ние имаме право да прекратим вашия абонамент, лиценз или споразумение с краен потребител в случай, че не спазите задълженията си по настоящите условия и по вашето споразумение с краен потребител и ако не успеете да отстраните нарушението си в рамките на 30 дни от получаването на писмено известие от нас.

Вие се съгласявате, че ако не успеете да платите своевременно дължимата вноска от вашата абонаментна такса, ние имаме право да:

 • деактивираме софтуера без повреда или загуба на бази данни и записи на данни в него;
 • ограничим достъпа ви до нови версии и/или поддръжка;

В такъв случай, вие все още имате право да използвате (във вида, в който е) всеки инсталируем софтуер, за който сте придобили правото на използване без активни абонаменти и съответно такъв софтуер няма да се деактивира. Ние ще възстановим лиценза ви в рамките на 2 работни дни, при условие, че внесете изцяло всички неуредени такси, включително тези, които са станали дължими междувременно.

Освен това, вашият абонамент и съответното споразумение с краен потребител се прекратява автоматично, ако вноска по Еднократнта начална лицензионна такса се забави от вас повече от 1 година и между нас няма друго писмено споразумение. В такъв случай, ние ще съжаляваме да се разделим с вас. Въпреки това, ние няма да възстановим никакви внесени такси, които ще бъдат задържани като възнаграждение за използването на софтуера. Това няма да ви освободи от останалите дължими договорни такси или компенсации.

В някои редки случаи, като, но не само, продължителна злоупотреба с нашия софтуер или извънредно голям обем на заявки от вашия IP адрес, имаме право да прекратим временно или окончателно достъпа ви до нашия уеб базиран софтуер.

Вие се съгласявате, че всички такива действия от наша страна, не са предмет на прекратяване, промяна на нашите договорни възнаграждения или обезщетение за вас.

 1.  Промяна на условията: 

Ние си запазваме правото да променяме тези условия, както и допълнителните условия, по всяко време, например, за да ги синхронизираме с промени в нашите продукти. Условията ще бъдат публикувани на страница "Общи условия" на нашия уеб сайт. Вие ще проверявате условията редовно.

Измененията на условията не засягат правата ви според валидно споразумение с краен потребител, освен ако не потвърдите съгласието си с промяната в писмен вид.

Ако не сте съгласни с променените условия, може да преустановите използването на някои от нашите продукти, когато абонаментът ви изтече.

 1.  Други разпоредби: 

Като използвате нашия софтуер вие се съгласявате, че ние може периодично ви изпращаме промоционална или административна информация относно нашите продукти.

Като използвате Софтуера ни вие се съгласявате, че в рекламните материали, включително нашите уеб сайтове, взаимно ще се наричаме Доставчик на софтуер/Краен потребител, без никакво възнаграждение или компенсация за посочената страна.

Тези условия уреждат отношенията между вас и нас, включително и нашите дистрибутори. Те не създават права, които облагодетелстват трети страни.

Ако нарушите тези условия и ние не предприемем действия веднага, това не означава, че се отказваме от правата, които имаме (като предприемане на действия в бъдеще).

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Освен ако не е изрично упоменато друго, във всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези условия или с нашите продукти, се прилагат законите на Република България и приложимите разпоредби на Европейския Съюз. Всички искове, произтичащи от или свързани с настоящите условия или с нашите продукти, ще се разглеждат изключително в съдилищата на град Пловдив, България, и вие приемате юрисдикцията на тези съдилища.

Информация как да се свържете с ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ или с нашите дистрибутори, ще намерите на нашия уеб сайт.

 

 1. Политика за „бисквитки“

 

 1. Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

 1. Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта „ОРАК Инженеринг“ ЕООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 1. Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

 • ·Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 • ·Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 • ·"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, уебсайтове на партньори на „ОРАК Инженеринг“ ЕООД по програмата. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „ОРАК Инженеринг“ ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

 

 1. Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.orakgroup.com. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

 

 1. Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

 

nap22

Contacts | Terms of use | Sitemap | Career |© 2020 ORAK Engineering