ORAK Manufacture R5
EnglishBulgarian

ORAK Manufacture R5 | Софтуер за производства

ORAK Manufacture R5 е софтуерно решение, специално разработено за обслужване на производствените процеси в индустрии като месопреработка, млекопреработка, сладкарство и други свързани със строго проследими производствени процеси.

Акцентът на софтуерния продукт е във вграденото ноу-хау, директно извлечено от най-добрите производствени практики и интеграция с хардуерни компоненти за постигане максимална полезност и ефективност.

Управлението на дейността чрез ОРАК Производство е част от процеса за сертификация по международните стандарти на HACCP.

Кои са предимствата на Orak Manufacture R5?

 • Детайлно разработени операции, обхващащи всяка специфична дейност, вкл. производство, разпад, бонификация, рандеман, опаковане, пакетиране, стековане.
 • Двупосочна интеграция с пълен пакет от операции с индустриални контролери плюс опция връзка с терминални везни за работа в прахо и влаго наситени среди.
 • Проследяване на партидни номера във всички производствени цикли и генериране на собствени в приходните процеси.
 • Пълен набор от търговски операции - консигнации, фактуриране, заявки, инвентаризация, преоценки, разплащане и др.
 • Управление на разносна търговия и дистрибуция на стоки чрез преносими палм устройства в онлайн и офлайн режим.

За платформата R5

Платформата е изградена на изключително надежната и здрава база данни Sybase SQL.

Тази софтуерна платформа дава възможност за анализ и управление на информацията получавана от всички работни места във вашия обект, възможност за връзка с много външни устройства (индустриалните контролери и др.), възможност за отдалечен контрол и администриране на системата.

софтуер за производство

Модул Разплащания и разчети с клиенти и доставчици

Този модул обслужва финансовия документооборот на фирмата. Заедно със стоковия и фактурния документооборот, изцяло се покриват управление и следене на основните бизнес потоци.

 • Модулът представлява касата на складовата програма. Освен че в касата могат да се следят всички фирмени разходи и приходи, могат да се следят и финансовите взаимоотношения и състояния с доставчиците и клиентите. Всеки един стоков или фактурен документ, издаден от или към партньор на системата, се следи самостоятелно, т. е. системата знае кой клиент по кой документ има задължения и съответно задълженията към доставчиците.
 • Модулът може да следи задълженията и като общи салда със съответния контрагент. Това е особено важно, когато доставчиците са клиенти и обратно. Така могат да се получават касови или безкасови прихващания на задължения и да се следи само реалното салдо. Модулът поддържа и валутна каса като по този начин плащанията и салдата могат да се следят по валути. Плащанията могат да бъдат по банков път, с чек или в брой. Към всяко плащане може да се посочи основание (от предварително дефинирана номенклатура), което прави структурирането на справките много по-удобно.
 • Модулът следи наличността на касата на всеки оператор поотделно и предлага функции по прехвърляне на касови наличности от една каса в друга. Така може да се управляват финансовите потоци като всички пари, постъпили в касите през деня, се отчитат на управителя, а той от своя страна отчита своята каса на собственика.
 • Модулът предлага и детайлни справки за всички операции, поддържа печат на ПКО и РКО на матричен принтер.

Модул Рецептурник, производство и разглобяване, динамична разходна норма, проследимост и партиди

Модулът е подходящ най-вече за хранително-вкусовата промишленост. Той съдържа в себе си функционалностите по управление на разходни норми, преобразуване на суровини в продукти по текущи и динамични разходни норми. Модулът поддържа, както номенклатурното управление на рецептите и разходните норми и свързаните с тях фири- нето и бруто количества, така и операциите по трансформиране на суровини в продукти и обратно (Производство и разглобяване).                                                                                                                                     

Модул Обмен на данни между обекти

Модулът позволява синхронизирането на данните между различни отдалечени обекти. Модулът има вградени клиенти за електронна поща за получаване и изпращане на данни, както и механизми за следене на промените в различните системи.                                                            

Модул Управление на мобилна и разносна търговия

Модулът представлява складова функционалност на разносната търговия. Тя позволява управлението на неограничен брой мобилни единици - бусове. Тези мобилни единици представляват фирмени складове и се обслужват по аналогичните за системата функционалности и менюта. Този модул кореспондира със заредения на всяко Палм мобилно устройство ORAK Palm POS модул и по този начин позволява синхронизирането на данните между мобилните складове и централния складов компютър.                               

Модул Експорт към счетоводство

Eкспортът към счетоводство е допълнителен модул, позволяващ обработването, подредбата и извличането на данни към счетоводни системи. За да се прехвърлят данни към външна счетоводна програма, трябва съответната програма да поддържа импортиране на счетоводни файлове от други системи. Форматът и съдържанието на извлечената информация се настройва допълнително заедно със счетоводителя, обслужващ фирмата. В момента модулът поддържа най-разпространените счетоводни системи в България, а предлага и интеграция със ERP системи като Navision, SAP и др.

Модул Прогнозиране на производствени материали

Модул Разпределение на общо фирмени разходи

Мoдул Фактурно производство

Модул Партидна себестойност

Модул First In - First Out  проследимост

Модул Oфериране

Операции и функционалности
 • Доставка / Продажба на стоки 
 • Заявки за Доставка / Продажба
 • Ревизионни описи и инвентаризационни начети
 • Разопаковане (преминаване от една подопаковка в базова опаковка и обратно)
 • Групово зареждане на обекти
 • Протокол за преоценка - обвързване на продажната цена към доставната с определен %
 • Сравнение на документ
 • Разпределяне на бонуси за минали периоди върху стокови документи
 • Оказване на минимални и оптимални наличности във всеки склад за всяка стока
 • Прогнозиране на стокови минимални и оптимални наличности  по оптимизационни складови формули и др.
 • Динамична разходна норма при производство. Операцията включва предварително зададена еталонна разходна норма, която може да бъде преизчислявана на база коефициент, образуван от отношението на количеството, за което е заложена разходната норма, и въведеното количество за производство. Себестойността на така произведения продукт е равна на сбора от себестойностите по количествата на всички участващи суровини. 
 • Динамична разходна норма при разглобяване. Операцията включва предварително зададена еталонна разходна норма, която  може да бъде преизчислявана на база коефициент, образуван от отношението на количеството, за което е заложена разходната норма, и въведеното количество за разглобяване. Себестойността на така получените заготовки се образува от отношението на предварително заложените стойностни коефициенти за всяка една от участващите заготовки в разходната норма към текущата себестойност на разглобявания продукт и количеството, въведено за разглобяване, така че сборът от получените количества по изчислените себестойности да дава сумата от текущата себестойност на разглобения продукт към момента на разглобяване по въведеното количество за разглобяване. 
 • Функционалност за оказване на партиден номер и количество на разглобявания продукт в динамичната разходна норма (операция разглобяване) с генериране на партидни номера на заготовките получени при тази операция, обвързани с партидния номер на продукта, от който са произлезли. 
 • Функционалност за оказване на партиден номер към изчисленото количество в динамичната разходна норма (операция производство) към всяка една от суровините участващи в производството на дадения продукт.
 • Операция изписване с рандеман, използваща се за запазване сумата, получена от количеството по себестойността от производството на готовия продукт преди постъпване в складовете за допълнителна обработка (сушене, пушене и др.), в които количеството при изваждане на дадена партида е намаляло. (Условието е партидата да бъде извадена наведнъж).
 • Справка за движение на стоки по партидни номера, даваща информация за движението и наличността на суровината или продукта по партиден номер в дадения склад. 
 • Следене на клиентски прогнози и прехвърляне към прогнозиране на производствени материали
 • Изготвяне на групови заявки за доставки въз основа на прогнозирани производствени материали
 • Блокиране и резервиране на наличности за производство
 • Следене на общи партидни и уникални серийни номера в производството
 • Етикиране на готовата продукция по уникални серийни номера
 • Прикачване на помощна документация
 • Интеграция с комуникационен сървър на фирма Стив за връзка с контролерите обслужващи разтеглящите везни включваща пакет операции за изпълнение през контролер 
Номенклатура
 • Неограничена дървовидна структура за складове, стоки, партньори (клиенти и доставчици)
 • Неограничена и свободно дефинируема номенклатура за ценоразписи, мерки и опаковки, потребители
 • Допълнителни неограничени характеристики за складове, стоки, партньори, стокови документи и редове към документите
 • Обвързване на стоките с различни базови валути
 • Ценообразуване в различни валути
 • Различни изгледи и съдържание на стокови документи и заявки
 • Администриране на права за достъп до менюта, операции, справки и номенклатури за всеки потребител
Сервиз
 • Проверка на складова наличност
 • Преизчисляване на складова наличност
 • Преизчисляване на складова наличност и цени
 • Преразпределение на стоки по складове
 • Проверка на незададени задължителни и допълнителни свойства за стоки и партньори
Справки
 • Запазена технология на ОРАК, предлагаща гъвкав механизъм за задаване на условия, подредби, групиране и динамичен избор на колони при изваждане на справка по макет
 • Запазване на условия по вече извадена справка и зареждане в произволен момент 
 • Корекция на първичните документи
 • Графична среда за извеждане на тенденции и експорт на получените данни
 • Автоматично следене на резултати от произволни справки, чрез системата "Червена лампа"
 • Експорт на справки във външен файл

Интеграция с индустриален контролер на СТИВ Инженеринг ООД  и терминални везни DIGI

Операции за индустриален контролер
 • Операция Въведи за разглобяване, в която се оказват поединично за всяка суровина склада и партидния номер, получени при разглобяването. (Операцията се изпълнява за всяка суровина, получена при разглобяването).
 • Операция Разглобяване, в която се оказва основата и партидния номер, от които са произлезли суровините при разглобяването. (Операцията се изпълнява веднъж за всички суровини, получени при разглобяването, образува се един документ входящ производствен протокол в указания склад).
 • Операция Въведи за производство, в която се оказват поединично суровините и партидните номера на стоките, участващи в производството на дадения продукт. (Операцията се изпълнява за всяка суровина, участваща в производството)
 • Операция Производство, в която се указва продукта, получен при производството. (Операцията се изпълнява веднъж за всички суровини, участващи в производството, образува се един документ- изходящ производствен протокол в указания склад)
 • Операция Изписване, в която се оказва суровината или продукта, партидния номер , складът, от който се изписва и складът, в който се заприхождава дадената суровина или продукт. (Операцията се изпълнява веднъж за указаната суровина или продукт, образуват се два документа- един изходящ от склада, от който е изписана, и един входящ за склада, в който е заприходена  дадената суровина или продукт). Когато указания контрагент не е склад, се образува един изходящ документ.
 • Операция Въведи за рандеман, в която се указва суровината и партидния номер на излизащата суровина от складовете за допълнителна обработка с възможност за сумиране на количествата, породена от това, че партидата не може да бъде претеглена наведнъж. Операцията служи за запазване на сумата, получена от количеството по себестойността от производството на готовия продукт преди постъпване в складовете за допълнителна обработка (сушене, пушене и др.), в които количеството при изваждане на дадена партида е намаляло. (Операцията се изпълнява веднъж за дадената суровина или продукт, образуват се два документа- един изходящ, в който се изписва цялото количество от партидата, с което тя е постъпила в склада за допълнителна обработка, и един входящ за склада, в който се заприхождава реалното количество, като себестойността на продукта е образувана от отношението на постъпилото количество по производствената себестойност на продукта към реалното количество, с което продуктът се заприхождава в другия склад).
 • Операция Търсене на стока, в която се оказва кодът на търсената стока.
 • Операция Изтриване на последна операция, която служи за изтриване на последните незавършени операции от контролера.

Модул Везни, печат на етикети и Data Port Модул

Модулът предлага връзка и синхронизация на данни с електронни везни. Това позволява да се зареждат данни в електронни везни, така че при тегленето на стоките и разпечатването на етикетите, данните да бъдат разчетени от ПОС системата по време на продажбата. Модулът поддържа зареждането на данни на най- разпространените електронни везни в България - Digi, Bizerba, Daisy, Datecs и др. За успешната интеграция със всяка една везна, тя трябва да поддържа стандартните комуникационни средства и протоколи. Възможно е фирмите производители на електронни везни да имат модели, които да не могат да бъдат управлявани по този начин.

Искате повече информация? Моля попълнете Формата за контакт, и ние ще се свържем с Вас!

 

Контакти

Имате въпроси за решенията на Орак?

Ще се радваме да Ви помогнем!

Моля свържете се с нас на:

☏ 0700 11 234

marketing@orakgroup.com

nap22

Форма за контакт